Çarşamba, Mart 13, 2019
Kuran'ı Kerim Türkçe Meali

Kuran'ı Kerim Türkçe Meali

1 Fatiha Suresi 20 Ta Ha Suresi 39 Zümer Suresi 58 Mücadele Suresi 77 Mürselat Suresi 96 Alak Suresi
2 Bakara  Suresi  21 Enbiya Suresi  40 Mümin Suresi 59 Haşr Suresi 78 Nebe Suresi  97 Kadir Suresi
3 Al-i İmran Suresi  22 Hac Suresi  41 Fussilet Suresi 60 Mümtehine Suresi 79 Naziat Suresi 98 Beyyine Suresi 
4 Nisa Suresi  23 Müminun Suresi  42 Şura Suresi 61 Saf Suresi 80 Abese Suresi 99 Zilzal Suresi 
5 Maide Suresi  24 Nur Suresi  43 Zuhruf Suresi 62 Cuma Suresi 81 Tekvir Suresi 100 Adiyat Suresi 
6 Enam Suresi  25 Furkan Suresi  44 Duhan Suresi 63 Münafikun Suresi 82 İnfitar Suresi 101 Karia Suresi 
7 Araf Suresi  26 Şuara Suresi  45 Casiye Suresi 64 Tegabun Suresi 83 Mutaffifın Suresi  102 Tekasür Suresi 
8 Enfal Suresi  27 Neml Suresi  46 Ahkaf Suresi 65 Talak Suresi 84 İnşikak Suresi 103 Asr Suresi 
9 Tevbe Suresi  28 Kasas Suresi  47 Muhammed Suresi 66 Tahrim Suresi 85 Büruc Suresi 104 Hümeze Suresi 
10 Yunus Suresi  29 Ankebut Suresi  48 Fetih Suresi 67 Mülk Suresi 86 Tarık Suresi 105 Fil Suresi 
11 Hud Suresi  30 Rum Suresi  49 Hucurat Suresi 68 Kalem Suresi 87 Ala Suresi 106 Kureyş Suresi
12 Yusuf Suresi  31 Lokman Suresi  50 Kaf Suresi 69 Hakka Suresi 88 Gaşiye Suresi 107 Maun Suresi 
13 Rad Suresi  32 Secde Suresi  51 Zariyat Suresi 70 Mearic Suresi 89 Fecr Suresi 108 Kevser Suresi 
14 İbrahim Suresi  33 Ahzab Suresi  52 Tur Suresi 71 Nuh Suresi 90 Beled Suresi 109 Kafirun Suresi
15 Hicr Suresi  34 Sebe Suresi  53 Necm Suresi 72 Cin Suresi 91 Şems Suresi 110 Nasr Suresi 
16 Nahl Suresi  35 Fatır Suresi  54 Kamer Suresi 73 Müzzemmil Suresi 92 Leyl Suresi 111 Tebbet Suresi 
17 İsra Suresi  36 Yasin Suresi  55 Rahman Suresi 74 Müddessir Suresi 93 Duha Suresi 112 İhlas Suresi 
18 Kehf Suresi  37 Saffat Suresi  56 Vakıa Suresi 75 Kıyame Suresi 94 İnşirah Suresi 113 Felak Suresi 
19 Meryem Suresi  38 Sad Suresi  57 Hadid Suresi 76 İnsan Suresi 95 Tin Suresi 114 Nas Suresi

Furkan Suresi Türkçe Meali, Arapça Dinle 25 - el - FURKAN SURESİ Furkan Suresi Mekke'de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine'de nâzil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77 (yetmişyedi) âyettir. Sûre, adını ilk âyetinde geçen "el-furkan" kelimesinden alır....
Kuran'ı Kerim Türkçe Meali Yusuf Suresi 12- YUSUF Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin başından sonuna kadar Yusuf Peygamber'den bahsedildiği için bu adı almıştır. https://www.youtube.com/watch?v=q8vQykZjgII Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif. Lâm. Râ....
Kuranı Kerim Türkçe Meali Fatiha Suresi Fatiha suresi Türkçe meali 1-el-FÂTİHA Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına...
İbrahim Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali  14- İBRAHİM Suresi İbrahim suresi, 52 (elliiki) âyet olup 28 ve 29. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 35-41. âyetler Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sûreye bu ad verilmiştir. https://www.youtube.com/watch?v=gRFsHx3oS4o Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Elif....
Nahl Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali 16-en- Nahl Suresi Nahl suresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 68. âyette bal arısından söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. https://www.youtube.com/watch?v=hUEb5swzGe0 Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Allah'ın emri gelmiştir....
Rad Suresi Kuran’ı Kerim Türkçe Meali ve Arapça Dinle 13-er- RAD Suresi Rad Suresi, 43 (kırküç) âyet olup Mekke'de mi, Medine'de mi indiği hakkında ihtilaf vardır. Sûrenin muhtevası göz önüne alınırsa Mekke'de indiğini söyleyenlerin görüşü biraz daha ağırlık kazanır. Sûrenin onüçüncü...
9 et- TEVBE SURESİ Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim verilmiştir. Sûrenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Berâe'dir. Bu sûrenin Enfâl...
Kuranı Kerim Türkçe Meali Bakara Suresi 2-el-BAKARA Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur'an'ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı...
6 - el-EN'ÂM En'âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye En'âm sûresi denmiştir. En'âm; koyun, keçi, deve,...
7-el- A'RAF A'râf sûresi Mekke'de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A'râf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. https://www.youtube.com/watch?v=MOGmkw6-BUk Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla 1. Elif. Lâm....