Çarşamba, Eylül 18, 2019

İLMİHAL I . CİLT İMAN ve İBADETLER 

İlmihal Birinci Bölüm
İLMİHAL Din ve Mahiyeti
DİN KELİMESİ
DİNİN TANIMI
DİNİN KAYNAĞI
DİNİN ÖNEMİ
DİNLERİN TASNİFİ
DİĞER DİNLER ve İSLÂM

İlmihal İkinci Bölüm
İslâm Dini
İSLÂM DİNİNİN MAHİYETİ
TARİHÎ SÜREÇ
İTİKADÎ FIRKALAR
Selefiyye
Eş‘ariyye
Mâtürîdiyye
Mu‘tezile
Cebriyye
Hâricîlik
Şîa
İLMİHAL FIKIH MEZHEPLERİ
Kavram ve Tarihçe
Fıkıh Mezhepleri
Mezhebe Bağlılık ve Telfik
Mezhebe Bağlanmanın Tarihî ve Fikrî Temelleri
Tek Mezhebe Bağlılık
Telfik
TASAVVUF
Tasavvufî Düşüncenin Dinî ve Fikrî Temelleri
Tasavvufun Tarihî Gelişimi
Tasavvufta Örgütlenme Dönemi
Tasavvufta Kurumlaşma Dönemi
Tasavvufta Sapmalar
Tasavvufta İlkeler
İlmihal Üçüncü Bölüm
Akaid
İMAN
İMANIN TANIMI ve KAPSAMI
İCMALİ ve TAFSİLİ İMAN
İcmâlî İman
Tafsîlî İman
TAKLİDİ ve TAHKİKİ İMAN
İMAN ile AMEL ARASINDAKİ BAĞ
Amel İmanın Ayrılmaz Parçası Değildir
Amelin Gerekliliği ve İmanla Olan İlgisi
İMANIN ARTMASI ve EKSİLMESİ
İMANIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI
İMAN-İSLÂM İLİŞKİSİ
BÜYÜK GÜNAH KAVRAMI
TASDİK ve İNKÂR BAKIMINDAN İNSANLAR
a) Mümin
b) Kâfir
c) Münafık
KÜFÜR ve ŞİRK
İMAN ile KÜFÜR ARASINDAKİ SINIR
TEKFİR
İMAN ESASLARI
ALLAH’A İMAN
a) Allah İnancı
b) Allah’ın Varlığı ve Birliği
c) Allah’ın Varlığının Delilleri
d) Allah’ın İsim ve Sıfatları
1. “Allah” Özel İsmi
2. İsm-i A‘zam
3. Esmâ-i Hüsnâ
4. Allah’ın Sıfatları
a) Zâtî Sıfatlar
b) Sübûtî Sıfatlar
MELEKLERE İMAN
a) Melek Kavramı ve Meleklere İman
b) Meleklerin Mahiyeti
c) Meleklerin Özellikleri
d) Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri
e) İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi
f) Cin ve Şeytan
aa) Cin
bb) Şeytan
KİTAPLARA İMAN
a) İlâhî Kitap Kavramı ve Kitaplara İman
b) İlâhî Kitaplar
aa) Suhuf
bb) Tevrat
cc) Zebur
dd) İncil
ee) Kur’an
1. Kur’an’ın Nüzûlü
2. Kur’an’ın Muhtevası
3. Kur’an’ın Mûcize Oluşu
4. Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler
PEYGAMBERLERE İMAN
a) Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman
b) Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet
c) Peygamberlerin Sıfatları
d) Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler
e) Peygamberlik Dereceleri
f) Peygamberlik ve Vahiy
g) Peygamberliğin İspatı
aa) Mûcize
bb) Diğer Olağan Üstü Haller
h) Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı (Mûcizeleri)
aa) Mânevî (aklî) Mûcize Olan Kur’an Mûcizesi
bb) Hissî Mûcizeler
cc) Haber Şeklindeki Mûcizeler
E) ÂHİRETE İMAN
a) Âhiret Günü ve Âhirete İman
b) Âhiretin Varlığının İspatı
c) Âhiret Hayatının Devreleri
aa) Kabir Hayatı (Berzah)
bb) Kıyamet ve Kıyamet Alâmetleri
1. Kıyametin Kopacağı Zaman
2. Kıyamet Alâmetleri (Eşrâtü’s-Sâat)
3. Sûr ve Sûra Üfürüş
İLMİHAL cc) Ba‘s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri
İLMİHAL 1. Ba‘s
İLMİHAL 2. Haşir ve Mahşer
İLMİHAL 3. Amel Defterlerinin Dağıtılması
İLMİHAL 4. Hesap ve Sual
İLMİHAL 5. Mîzan
İLMİHAL 6. Sırat
İLMİHAL 7. Havuz
İLMİHAL 8. Şefaat
İLMİHAL 9. A‘râf
İLMİHAL 10. Cehennem
İLMİHAL 11. Cennet
İLMİHAL F) KAZÂ ve KADERE İMAN
İLMİHAL a) Kazâ ve Kaderin Anlamları
İLMİHAL b) Kazâ ve Kadere İman
İLMİHAL c) Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler
İLMİHAL d) İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması
İLMİHAL aa) Allah’ın ve İnsanın İradesi
İLMİHAL bb) İnsan İradesi ve Fiildeki Rolü
İLMİHAL cc) İnsanın Fiillerinin Yaratılması
İLMİHAL e) Tevekkül
İLMİHAL f) Hayır ve Şer
İLMİHAL g) Rızık
İLMİHAL h) Ecel

İlmihal Dördüncü Bölüm
İLMİHAL Fıkıh
İLMİHAL I. KAVRAM
İLMİHAL II. KAYNAK ve METOT
İLMİHAL A) GENEL OLARAK
İLMİHAL B) DELİLLER
İLMİHAL a) Kitap
İLMİHAL b) Sünnet
İLMİHAL c) İcmâ
İLMİHAL d) Kıyas
İLMİHAL e) İstihsan
İLMİHAL f) İstislâh (Mesâlih-i Mürsele)
İLMİHAL g) Örf ve Âdet
İLMİHAL h) İstishâb
İLMİHAL ı) Sahâbe Sözü
İLMİHAL j) İslâm Öncesi Şeriatlar
İLMİHAL k) Sedd-i Zerâi‘
İLMİHAL C) RE’Y ve İCTİHAD
İLMİHAL III. MÜKELLEFİYET ve HÜKÜM
İLMİHAL A) EHLİYET
İLMİHAL B) HÜKÜM
İLMİHAL a) Vaz‘î Hüküm
İLMİHAL b) Teklifî Hükümler (Mükellefin Fiilleri)
İLMİHAL aa) Beş Temel Teklifî Hüküm
İLMİHAL 1. VÂCİP
İLMİHAL a) Farz
İLMİHAL b) Vâcip
İLMİHAL 2. MENDUP
İLMİHAL a) Sünnet
İLMİHAL b) Müstehap
İLMİHAL 3. MUBAH
İLMİHAL a) Câiz
İLMİHAL b) Helâl
İLMİHAL 4. MEKRUH
İLMİHAL a) Tahrîmen Mekruh
İLMİHAL b) Tenzîhen Mekruh
İLMİHAL 5. HARAM
İLMİHAL a) Haram Fiillerin Nevileri
İLMİHAL 1. Haram li-aynihî
İLMİHAL 2. Haram li-gayrihî
İLMİHAL b) Haramlık Hükmü İfade Eden Lafızlar
İLMİHAL c) Haram Hükmünü Belirleme Yetkisi
İLMİHAL d) Haramdan Kaçınmanın Önemi
İLMİHAL bb) Azîmet ve Ruhsat

İlmihal Beşinci Bölüm
İLMİHAL Temizlik
İLMİHAL I. İLKELER ve AMAÇLAR
İLMİHAL II. MADDÎ ve HÜKMÎ TEMİZLİK
İLMİHAL A) SULARIN HÜKMÜ
İLMİHAL a) Mutlak Su – Mukayyet Su
İLMİHAL b) Durgun Su – Akar Su
İLMİHAL B) MADDÎ ve HÜKMÎ KİRLİLİK
İLMİHAL a) Necâset
İLMİHAL b) Hades
İLMİHAL C) TEMİZLEME YOLLARI
İLMİHAL a) Depo ve Kuyuların Temizlenmesi
İLMİHAL b) İstibrâ ve İstincâ

III. ABDEST
A) MAHİYETİ ve ÖNEMİ
B) ABDESTİN GEREKLİLİĞİ
C) ABDESTİN FARZLARI
D) ABDESTİN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI
E) ABDESTİ BOZAN DURUMLAR
F) ABDESTİN ŞEKLİ
G) ÖZÜRLÜNÜN ABDESTİ
H) MESH
a) Mest Üzerine Mesh
b) Sargı Üzerine Mesh
IV. GUSÜL
A) GUSLÜ GEREKTİREN DURUMLAR
a) Cünüplük
b) Hayız ve Nifas
B) GUSLÜN FARZLARI
C) GUSLÜN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI
V. TEYEMMÜM
A) TEYEMMÜMÜN SEBEPLERİ
B) TEYEMMÜMÜN YAPILIŞI
C) TEYEMMÜMÜ BOZAN DURUMLAR
VI. KADINLARA MAHSUS HALLER
A) HAYIZ
a) Süresi
b) Dinî Hükümler
B) NİFAS
C) İSTİHÂZE
İlmihal Altıncı Bölüm
Namaz
I. GENEL OLARAK İBADETLERİN AMACI
II. NAMAZIN MAHİYETİ ve ÖNEMİ
III. NAMAZ ÇEŞİTLERİ
A) FARZ NAMAZLAR
B) VÂCİP NAMAZLAR
C) NÂFİLE NAMAZLAR
IV. NAMAZIN FARZLARI ve VÂCİPLERİ
A) NAMAZIN FARZLARI
a) NAMAZIN ŞARTLARI
1. Hadesten Tahâret
2. Necâsetten Tahâret
3. Setr-i Avret
4. İstikbâl-i Kıble
5. Vakit
aa) Beş Vakit Namazın Vakitleri
bb) Müstehap Vakitler
cc) Mekruh Vakitler
dd) Kutuplarda Namaz
6. Niyet
b) NAMAZIN RÜKÜNLERİ
1. İftitah Tekbiri
2. Kıyam
3. Kıraat
aa) Kur’an Meâliyle Kıraat
bb) Gizli ve Açık Okumanın Ölçüsü
cc) Zelletü’l-karî
4. Rükû
5. Secde
6. Ka‘de-i Ahîre
B) NAMAZIN VÂCİPLERİ
V. NAMAZIN SÜNNET ve ÂDÂBI
A) SÜNNETLERİ
B) NAMAZIN ÂDÂBI
VI. NAMAZA AYKIRI DAVRANIŞLAR
A) NAMAZIN MEKRUHLARI
B) NAMAZI BOZAN ŞEYLER
VII. NAMAZIN KILINIŞI
VIII. EZAN ve KAMET
IX. CEMAATLE NAMAZ
A) CEMAATLE NAMAZ
a) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti
b) Cemaatle Namazın Hükmü
c) Kadınların Mescidlere Gitmeleri ve Saf Düzeni
d) Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller
e) Bir Mescidde Cemaatin Tekrarlanması
f) Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı
B) İMAMLIK
a) İmamlığın Şartları
b) İmama Uymanın Geçerlilik Şartları
c) Cemaatle Namaza İlişkin Bazı Meseleler
C) İMAMA UYANIN HALLERİ
a) Müdrik
b) Lâhik
c) Mesbûk
X. CUMA NAMAZI
A) DİNDEKİ YERİ ve HÜKMÜ
B) CUMA NAMAZININ ŞARTLARI
a) Cuma Namazının Vücûb Şartları
1. Erkek Olmak
2. Mazeretsiz Olmak
3. Hürriyet
4. İkamet
b) Cuma Namazının Sıhhat Şartları
1. Vakit
2. Cemaat
3. Şehir
4. Cami
5. İzin
6. Hutbe
aa) Hutbenin Rüknü
bb) Hutbenin Şartları
cc) Hutbenin Sünnetleri
dd) Hutbenin Mekruhları
C) CUMA NAMAZININ KILINIŞI
1. Zuhr-i Ahîr Namazı
2. Cuma Vakti ve Cuma Namazıyla İlgili Bazı Meseleler
XI. VİTİR NAMAZI
XII. BAYRAM NAMAZI
XIII. NÂFİLE NAMAZLAR
A) REVÂTİB SÜNNETLERİ
a) Vakit Namazlarıyla Birlikte Düzenli Olarak Kılınan Sünnetler
aa) Müekked Sünnetler
bb) Gayr-i Müekked Sünnetler
b) Teravih Namazı
B) DİĞER NÂFİLE NAMAZLAR
a) Teheccüd Namazı
b) Kuşluk Namazı
c) Evvâbîn Namazı
d) Tahiyyetü’l-mescid
e) Abdest ve Gusülden Sonra Namaz
f) Yolculuğa Çıkış ve Yolculuktan Dönüş Namazı
g) Hâcet Namazı
h) İstihâre Namazı
i) Tövbe Namazı
j) Tesbih Namazı
k) Yağmur Duası
l) Küsûf ve Husûf Namazları
m) Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak
XIV. NAMAZLA İLGİLİ BAZI MESELELER
A) HASTA NAMAZI
B) YOLCU NAMAZI
a) Seferîliğin Mahiyeti
b) Seferîliğin Hükümleri
C) İKİ NAMAZI BİR VAKİTTE KILMAK (CEM‘)
D) KORKU NAMAZI
XV. NAMAZLARIN KAZÂSI
A) Sebepler
B) İfa Şekli
XVI. SECDELERLE İLGİLİ MESELELER
A) SEHİV SECDESİ
a) Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi
b) Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar
aa) Terkedilmiş Bir Farzın Namaz İçinde Kazâ Yoluyla
Telâfi Edilebileceği Durumlar
bb) Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar
cc) İmamlara Özel Durumlar
B) TİLÂVET SECDESİ
C) ŞÜKÜR SECDESİ
XVII. CENAZE NAMAZI
A) Cenazenin Yıkanması
B) Cenazenin Kefenlenmesi
C) Cenaze Namazı
D) Cenaze Namazının Kılınışı
E) Cenazeye İlişkin Bazı Meseleler
F) Taşınması
G) Defin
H) Kur’an Okuma ve Telkin
İ) Tâziye
J) Iskat ve Devir
a) Iskat
b) Devir
K) Şehidlere Ait Hükümler

İlmihal Yedinci Bölüm
Oruç
I. İLKELER ve AMAÇLAR
II. ORUCUN MAHİYETİ ve ÖNEMİ
III. ORUCUN ÇEŞİTLERİ
A) FARZ ORUÇ
B) VÂCİP ORUÇ
C) NÂFİLE ORUÇ
D) ORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLER
IV. ORUCUN RÜKÜN ve ŞARTLARI
A) HİLÂLİN GÖRÜLMESİ
a) Hilâlin Görülme Vakti
b) Rü’yet-i Hilâl Meselesi
B) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI
a) Yükümlülük Şartları
b) Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Mazeretler
C) GEÇERLİLİK ŞARTLARI
a) Niyet
b) Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak
D) ORUÇLU İÇİN MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER
E) İTİKÂF
V. ORUCUN YASAKLARI
A) ORUCUN MEKRUHLARI
B) ORUCU BOZAN ŞEYLER
a) Kazâ ve Kefâreti Gerektiren Durumlar
b) Sadece Kazâyı Gerektiren Durumlar
c) İlâç Kullanmanın ve İğne Yaptırmanın Hükmü
VI. ORUCUN KAZÂSI
A) RAMAZAN ORUCUNUN KAZÂSI
B) KEFÂRET ORUCU
C) FİDYE
D) ISKAT-ı SAVM

İlmihal Sekizinci Bölüm
Zekât
I. İLKELER ve AMAÇLAR
II. MAHİYETİ ve ÖNEMİ
III. ZEKÂTIN ŞARTLARI
A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI
a) Mükellef ile İlgili Şartlar
b) Mal ile İlgili Şartlar
B) GEÇERLİLİK ŞARTLARI
a) Niyet
b) Temlik
IV. ZEKÂTA TÂBİ MALLAR
A) ALTIN ve GÜMÜŞ
a) Mübâdele Aracı Olması Bakımından Nakit veya
Külçe Altın ve Gümüş
b) Altın ve Gümüşten Yapılan Ziynet Eşyası
c) Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı
B) TİCARET MALLARI
C) TOPRAK ÜRÜNLERİ
D) BAL ve DİĞER HAYVAN ÜRÜNLERİ
E) MADENLER ve DENİZ MAHSULLERİ
a) Rikâz
b) Madenler
c) Deniz Ürünleri
F) HAYVANLAR
a) Develerin Zekâtı
b) Koyunların Zekâtı
c) Sığırların Zekâtı
d) Atların Zekâtı
G) SINAÎ SERVET, YATIRIM ve ÜRETİM ve ARAÇLARI
H) BİNA ve NAKİL VASITALARI GİBİ GELİR GETİREN MALLAR
I) MAAŞ, ÜCRET ve SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
J) HİSSE SENEDİ
V. ZEKÂTIN ÖDENMESİ
A) ZEKÂTIN ÖDENME ZAMANI
B) ZEKÂTIN ÖDENME ŞEKLİ
VI. ZEKÂTIN DAĞITIMI
A) ZEKÂTIN SARF YERLERİ
1. FAKİRLER ve MİSKİNLER
2. ÂMİLLER
3. MÜELLEFE-i KULÛB
4. RİKAB
5. BORÇLULAR
6. FÎ SEBÎLİLLAH
7. İBNÜ’s-SEBÎL
B) ZEKÂTIN DAĞITIM USULÜ
C) ZEKÂT VERİLMEYECEK KİMSELER
D) ZEKÂT VERMEDE YANILMA
VII. ZEKÂT-VERGİ İLİŞKİSİ
a) Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları
b) Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları
VIII. ZEKÂT VERMENİN ÂDÂBI
IX. FITIR SADAKASI
A) FITIR SADAKASININ ÖNEMİ
B) FITIR SADAKASIYLA MÜKELLEFİYET
C) ÖDEME VAKTİ
D) FITIR SADAKASININ ÖDENMESİ
a) Miktarı
b) Ödeme Şekli
c) Fitre Verilebilecek Kimseler
İlmihal Dokuzuncu Bölüm
Hac ve Umre
I. İLKELER ve AMAÇLAR
II. HACCIN TANIMI ve MAHİYETİ
III. HACCIN ŞARTLARI
A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI
B) EDA ŞARTLARI
C) GEÇERLİLİK ŞARTLARI
a) İHRAM
aa) İhramın Rükünleri
bb) İhramın Vâcipleri
cc) İhramın Sünnetleri
dd) İhram Yasakları
ee) İhramlıya Yasak Olmayan Şeyler
b) ÖZEL VAKİT
c) ÖZEL MEKÂN
IV. HACCIN RÜKÜNLERİ
A) ARAFAT VAKFESİ
a) Vakfenin Geçerli Olmasının Şartları
b) Arafat Vakfesinin Sünnetleri
B) ZİYARET TAVAFI
a) Tavafın Sahih Olmasının Şartları
1. Tavafın Vaktinde Yapılması
2. Niyet
3. Tavafın Haremin içinde, Kâbe’nin Etrafında Yapılması
4. Şavtların Çoğunu Yapmış Olmak
b) Tavafın Vâcipleri
c) Tavafın Sünnetleri
d) Tavafın Yapılışı
e) Tavaf Çeşitleri
V. HACCIN VÂCİPLERİ
A) SA‘Y
a) Sa‘yin Geçerli Olmasının Şartları
b) Sa‘yin Vâcipleri
c) Sa‘yin Sünnetleri
d) Sa‘yin Yapılışı
B) MÜZDELİFE VAKFESİ
a) Geçerli Olmasının Şartları
b) Müzdelife Vakfesinin Zamanı
c) Akşam ve Yatsı Namazlarının Cem‘-i Te’hir ile Kılınması
C) ŞEYTAN TAŞLAMA
a) Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları
b) Şeytan Taşlama Zamanı
c) Atılacak Taş Sayısı
d) Şeytan Taşlamanın Sünnetleri
e) Şeytan Taşlamanın Mekruhları
f) Şeytan Taşlamanın Yapılışı
g) Şeytan Taşlamada Vekâlet
h) Vaktinde Atılamayan Taşların Kazâsı
ı) Artan Taşlar
D) SAÇLARI TIRAŞ ETMEK veya KISALTMAK
a) Zamanı ve Yeri
b) Tıraş Edilecek veya Kısaltılacak Saçın Miktarı
c) Tıraş ile Diğer Menâsik Arasında Tertip
d) Tıraş Olma ve Saçları Kısaltmanın Hükmü
E) VEDÂ TAVAFI
a) Vâcip Olmasının Şartları
b) Vakti ve Sıhhat Şartı
VI. HACCIN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI
A) HACCIN SÜNNETLERİ
a) Kudûm Tavafı
b) Hac Hutbeleri
c) Arefe Gecesini Mina’da Geçirmek
d) Bayram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek
e) Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak
f) Muhassab’da Bir Süre Dinlenmek
B) HACCIN ÂDÂBI
VII. UMRE
A) Tanım
B) Umrenin Farz ve Vâcipleri
C) Umrenin Zamanı
D) Umrenin Yapılışı
VIII. HACCIN ÇEŞİTLERİ
A) HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ
B) YAPILIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ
a) İfrad Haccı
b) Temettu‘ Haccı
c) Kırân Haccı
d) Temettu‘ ve Kırân Haccının Şartları
IX. HAC ve UMRENİN YAPILIŞI
X. HAC ve UMRE ile İLGİLİ KURBANLAR
A) HEDYİN MAHİYETİ
B) HEDY KURBANIYLA YÜKÜMLÜ OLANLAR ve HEDYİN ÇEŞİTLERİ
a) Tatavvu Hedy
b) Vâcip Hedy
C) HEDY KURBANININ KESİLECEĞİ YER ve ZAMAN
D) HEDY KURBANLARININ ETLERİ
E) KURBAN YERİNE ORUÇ
XI. HAC ve UMRENİN CİNAYETLERİ
A) CİNAYETİN ANLAMI
B) CİNAYETLERİN CEZA ve KEFÂRETLERİ
a) Hac ve Umrenin Bozulmasına Yol Açan ve Kazâ Edilmesini Gerektiren Cinayetler
b) Deve veya Sığır Kesmeyi (Bedene) Gerektiren Cinayetler
c) Koyun veya Keçi Kesmeyi (Dem) Gerektiren Cinayetler
aa) Hac ve Umrenin Vâcipleriyle İlgili Olanlar
bb) İhram Yasaklarıyla İlgili Olanlar
d) Fıtır Sadakası Kadar Bağışta Bulunmayı Gerektiren Cinayetler
e) Bedel Ödemeyi Gerektiren Cinayetler
aa) Karada Yaşayan Av Hayvanlarıyla İlgili Olanlar
bb) Harem Bölgesinin Avları ve Bitkileriyle İlgili Olanlar
f) Özür Sebebiyle İhram Yasaklarına Uymamak
C) CİNAYET CEZA ve KEFÂRETLERİN ÖDEME ZAMANI ve YERİ
XII. İHSÂR ve FEVÂT
A) İHSÂR
a) İhsâr Sebebiyle İhramdan Çıkma
b) İhsâr Sebebiyle Yapılamayan Menâsikin Kazâsı
B) FEVÂT
XIII. HACDA VEKÂLET
A) İbadetlerde Vekâlet
B) Farz Olan Hac İçin Vekâlet Şartları
XIV. MEDİNE’DE MESCİD-i NEBÎ’Yİ ve PEYGAMBERİMİZ’İN KABRİNİ ZİYARET
İlmihal Onuncu Bölüm
Hz. Peygamber’in İbadet Hayatı

İlmihal Hakkında Herşey

Cin ve Şeytan – Meleklere İman

Cin ve Şeytan - Meleklere İman Cin Sözlükte, "gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey" anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten...

İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi – Meleklere İman

İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi Ehl-i Sünnet'e göre insanlar içinden seçilen peygamberler, meleklerin peygamberleri durumunda olan büyük meleklerden daha üstündür. Çünkü yüce Allah insan için...

Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri – Meleklere İman

Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri - Meleklere İman Âyet ve hadislerde sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan meleklerin temel görevleri Allah'a kulluk...

Meleklerin Özellikleri – Meleklere İman

Meleklerin Özellikleri - Meleklere İman Melekleri diğer varlıklardan ayıran birtakım özellikler vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Melekler nûrdan yaratılmış; yemek, içmek, erkeklik, dişilik, uyumak, yorulmak,...

Meleklerin Mahiyeti – Meleklere İman

Meleklerin Mahiyeti - Meleklere İman Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve ruhanî varlıklardır. Bu sebeple onlar...

Melek Kavramı ve Meleklere İman

Melek Kavramı ve Meleklere İman Sözlükte "haberci, elçi, güç ve kuvvet" anlamlarına gelen melek, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî...

Allah’ın Sıfatları Allah’a İman

4. Allah'ın Sıfatları Allah Teâlâ'ya iman etmek demek, O'nun yüce varlığı hakkında vâcip ve zorunlu olan kemal ve yetkinlik sıfatlarıyla, câiz sıfatları bilip, öylece inanmak,...

Allah’ın İsim ve Sıfatları – Allah’a İman

Allah'ın İsim ve Sıfatları Müminin Allah'ı tanıması amacıyla ilâhî zâtı nitelendiren kavramlara isim veya sıfat denilir. Hay (diri), alîm (bilen), hâlik (yaratan) gibi dil açısından sıfat kalıbında...

Allah’ın Varlığının Delilleri – Allah’a İman

Allah’ın Varlığının Delilleri - Allah'a İman Bir kısım İslâm bilginine göre insandaki Allah inancı, zorunlu ve yaratılıştan olduğu için Allah'ın varlığına dair dışarıdan deliller aramaya, mantıkî ve...

İlmihal En Popüler Yazılar

Meleklerin Mahiyeti – Meleklere İman

Meleklerin Mahiyeti - Meleklere İman Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve ruhanî varlıklardır. Bu sebeple onlar...

Fıkıh Mezhepleri Dört Mezhep Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli

Fıkıh Mezhepleri Dört Mezhep Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli İtikadî fırkalar gibi fıkıh mezheplerinin de büyük kısmı kurucusu sayılan müctehidlerin isimlerine nisbetle anılırlar. Burada "dört...

Allah’a İman – Allah İnancı

Allah'a İman - Allah İnancı Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Bütün...

Adın nedir dedi ”yunus” dedim

Euzü Billahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Pirim selam es selam... Harakani türbesinde isim koymuştu sarıklı bir...

Dinin Önemi – İlmihal Diyanet

DİNİN ÖNEMİ Din tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima mevcut olan evrensel ve köklü bir olgudur. İnsana hitap eden ve insan için söz konusu olan...

Küfür ve Şirk

Küfür ve Şirk Küfür kelime olarak "örtmek" demektir. Dinî literatürde ise Hz. Peygamber'i Allah'tan getirdiği şeylerde yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit dinî esaslardan bir veya...

Tekfir

TEKFİR Tekfir, müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir. İrtidad ise müslümanın dinden çıkması anlamına gelir. Dinden...

Cin ve Şeytan – Meleklere İman

Cin ve Şeytan - Meleklere İman Cin Sözlükte, "gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey" anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten...

Tasavvufta İlkeler

Tasavvufta İlkeler   Tasavvuf ile ilgili diğer yazılarımız ışığında, tasavvuf ve tarikat konusunda göz önünde bulundurulması gereken önemli bazı hususlar şu şekilde özetlenebilir: 1. Tasavvuf biri Kur'an ve...

Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler – Kitaplara İman

Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize kadar tevâtür yoluyla gelen Kur'an'ı diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan...

ilmihal nedir, ilmihal ne demek, ilmihal soruları, ilmihal diyanet, ilmihal pdf, ilmihal bilgileri, ilmihal indir, ilmihal fazilet, ilmihal konuları, ilmihaller, ilmihal, ilmihal özet, ilmihal abdest, ilmihal al, ilmihal anlamı, ilmihal allah’ın sıfatları, ilmihal abdest nasıl alınır, ilmihal abdestsiz okunur mu, ilmihal abdestsiz tutulur mu, ilmihal adet kanaması, ilmihal abdesti bozan şeyler, ilmihal ali fikri yavuz, ilmihal bilgi yarışması, ilmihal bilgileri dinle, ilmihal boy abdesti, ilmihal bazı dualar, ilmihal bilgileri evlilik, ilmihal bilgileri soru cevap, ilmihal boşanma, ilmihal bilgileri ömer nasuhi bilmen, ilmihal bilgileri cinsellik, b.islam ilmihali, ilmihal cuma namazı, ilmihal cübbeli, ilmihal cima, ilmihal cilt 2, ilmihal cilt 1, ilmihal cilt 2 pdf, ilmihal cinsel hayat, ilmihal cünüplük, ilmihal cesitleri, ilmihal cd, ilmihal çeşitleri, ilmihal çalışma soruları, ilmihal soruları çöz, ilmihal test çöz, ilmihal müslüman çocuğuna bazı dini sualler, ilmihal testi çöz, ilmihal nasıl çalışılmalı, ilmihal soru çöz, ilmihal orhan çeker, ilmihal namaz çeşitleri, ilmihal dinle, ilmihal dersleri, ilmihal diyanet pdf, ilmihal dersi, ilmihal dualar, ilmihal dersleri ömer nasuhi, ilmihal deneme sınavı
ilmihal dini nikah, ilmihal dindarlığının imkanı üzerine, ilmihal evlilik, ilmihal ekşi, ilmihal epub, ilmihal elmalılı hamdi yazır
ilmihal evlilik ilk gece, ilmihal erkeğin kadın üzerindeki hakları, ilmihal e kitap, ilmihal epub indir, ilmihal ebubekir sifil
ilmihal ettehiyyatu, e ilmihal fazilet, e ilmihal indir, şafii ilmihali e kitap, islam ilmihali e-kitap indir, mızraklı ilmihal e kitap
diyanet ilmihali e kitap, islam ilmihali e kitap, muhtasar ilmihal e kitap, tam ilmihal e-kitap