Küfür ve Şirk

0
823

Küfür ve Şirk

Küfür ve Şirk

Küfür kelime olarak “örtmek” demektir. Dinî literatürde ise Hz. Peygamber’i Allah’tan getirdiği şeylerde yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit dinî esaslardan bir veya birkaçını inkâr etmek anlamına gelir.

Sözlükte “ortak kabul etmek” anlamına gelen şirk, terim olarak Allah
Teâlâ’nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu
kabul etmek demektir. Müşrikler Allah’ın varlığını inkâr etmezler.
O’ndan başka ilâh olduğunu kabul edip, onlara da taparlar veya isimleri,
sıfatları, irade ve otorite sahibi olması açısından Allah’a eşdeğer güç ve varlıklar
tanırlar.
Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır. Aralarındaki fark, küfrün
daha genel, şirkin ise daha özel olmasıdır. Bu anlamda her şirk küfürdür,
fakat her küfür şirk değildir. Her müşrik kâfirdir, fakat her kâfir müşrik değildir.
Çünkü şirk sadece Allah’a, zât, isim ve sıfatlarına ortak tanıma sonucu
meydana gelir. Küfür ise, küfür olduğu bilinen birtakım inançların
kabulü ile gerçekleşir. Küfür olan inançlardan biri de Allah’a ortak tanımadır.
Meselâ Mecûsîlik’te olduğu gibi iki tanrının varlığını kabul etmek şirk
olduğu gibi aynı zamanda küfürdür. Halbuki âhiret gününe inanmamak
küfürdür, ama şirk değildir.
Allah’a şirk koşmak günahların en büyüğüdür. Şirk dışındaki günahları,
Allah’ın dilediği kimse için bağışlayacağı bir âyette şöyle ifade edilir: “Allah
kendine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse
için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır” (en-Nisâ 4/116).
Kur’an’a göre, göklerde ve yerde hâkimiyetin yegâne sahibi Allah’tır.
Yaratma O’na mahsustur. Her şey O’na –istese de istemese de– boyun eğmiştir.
Her şeyde O’nun hükmü geçerlidir. Yaratma ve hükümranlıkta hiç
kimse O’na ortak olamaz.

CEVAP VER