Kuran-ı Kerimde 19 harfli ayetler – CENNET-ÜL ESMA

2
6520
Kuran-ı Kerimde 19 harfli ayetler – CENNET-ÜL ESMA
4.8 (95%) 4 votes

Kuran-ı Kerimde 19 harfli ayetler – CENNET-ÜL ESMA

İHTİYAÇLARIMI TECELLİ ETTİRMEK İÇİN NASIL DUA EDECEĞİM;  diyenlere duyurulur..
14 Eylül 2011, 20:36

Azizim; hiçbir konuda mümin çaresiz değildir.
Dua müminin silahıdır..Müminler için dualarının kabul edileceğine dair allah’ın vaadi vardır. Allah asla vaadinden dönmez.

Duam kabul olmaz demek küfürdür. Bilirsen bu tertip inananlar için bir hazinedir.
Aşağıdaki ayetler, açıklanan amaçlar için, namazlardan sonra, maksadına uygun niyet edildikten ve üç veya dokuz kere salavat getirildikten sonra, sağ el sağ diz üzerine konularak, sağ el işaret parmağı depredilmek suretiyle (yukarı aşağı indirilip kaldırılarak-sürekli) en az 19 kere okunur. Bu amacı gerçekleştirmek için teşebbüs edeceklere kuşluk ve gece namazı kılmalarını salık veririz.Hatta sağlıkları yerinde olan ve şartları elverenler oruçlu devam ederlerse çabuk netice alırlar.
Yahut sağ el sağ diz üzerinde tespih çekerek, ebcet sayını bir gün içinde tamamlayacak şekilde kırk gün süreyle okunur.
Beklenen netice (herhangi bir şekilde tecelli ettiğine dair bir haber) alınıncaya kadar veya 19 gün süreyle okunur.
Her okumanın sonunda üç kere veya  dokuz kere salavat getirilir.
İki salavat arasına yerleştirilen duaların kabul edileceğine dair hadisi şerifler vardır..
Tecrübelerle sabittir ki biiznillah karşılığı mutlak olarak alınır.

Affı ilahiye mazhar olmak için okunacak ayetler:

Ve innî le ğaffârun li men tâbe ve âmene..
(ebcet hesabiyle okumak isteyenler için adedi (1998)
Ve kâne bil mü’mine rahiymâ (556)
Ğâfiriz zenbi ve kabilit tevbi (2643)

*Tevbeye nail olmak ve kötülüklerden kurtulmak için;

Allâhü yürîdü en yetûbe aleyküm (929)
Rabbenasrif annâ azâbe cehennem (1616)
Rahmeti rabbike hayrun mimmâ yecmeûn (1940)

*Haklı olduğunuz bir davayı kazanmak için:

Yühıkkul hakka bikelimâtihi ve yaktâ (950)
Fettah beynî ve beynehüm fethâ (1243)
Elhukmü lillahil aliyyil kebir (568)

*Her çeşit hastalıktan şifa bulmak için;

E ve men kâne meyten fe ahyeynâhü (784)
İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfız (1467)

*İstihare yapmak için;

İz yürîkehümüllahü fi menamik (1273)
İnnallahe kâne latıyfen habîrâ (1131)
Ve kânallahü bi külli şey’in alîmâ (657)

*Düşmanlarını kendine dost yapmak ve kendini sevdirmek için;

Neza’nâ mâ fî sudurihim min ğıllin (1774)

*Herhangi bir imtihanı kazanmak,

iş ve ticarette ileri geçebilmek için;
Keyfe faddalnâ ba’dahüm alâ Ba’d . (2970)

*Çocuğu olmayanlar için;

İnne rabbeke hüvel hallâkul alîm.(1227)
Fallâhü hüvel veliyyü ve hüve yuhyî (289)
Rabbüke yahlüku mâ yeşâü ve yahtâr (2532)
Hüvallahûl hâlkul bâriü (1084)

*Düşmanından kurtulmak için;

İnne hızbellahi hümül müflihun (424)

*İstemediği bir kişiyi kendisinden uzaklaştırmak için;

Kâle hâzâ firâku beyni ve beynek (1378)

*Yangın söndürmek veya vücudun ateşini düşürmek için;

Yâ nâru kûnî berdan ve selâmâ. (693)

*Sihir bozmak için;

Ve lâ yûflihus sâhiru haysü etâ..(1394)
Min şerrin neffâsâti fil ukad(1948)

*Bekar olup ta evlenmek isteyenler için;

Kezâlike ve zevvecnahüm bi hûrin ıyn (1234)

*Kabul-i dua için;

Ve kâle rabbikümüd’ûni estecip (1006)

*Kısmetin açılması zafer ve galibiyet için;

İnnâ fetahnâ leke fethan mübinâ (1233)

*Düşmanların şerrinden ve intikamından kurtulmak için,

Summün bükmün umyün fehüm lâ yerciûn.(807)
Summün bükmün umyün fe hüm lâ ya’kılûn (734)
Ve le hüm a’yünin lâ yübsırûne bihâ (609)
Ve le hüm âzânün lâ yesmeûne bihâ (1018)

*İş, memuriyet, makam ve mülk sahibi olmak için;

Allahü yü’tî mülkehû men yeşâ (990)
Malikel mulki tü’til mülke (1150)
Lehüm dârüs selâmi ınde rabbihim (813)

*Fakirlikten kurtulmak, servet ve ikbale nail olmak için;

Ve terzüku men teşâü bi ğayri hısab (2788)
I’lemû ennallahe ğaniyyün hamîd (1387)
Tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ (3197)
Fadlen min rabbike zâlike hüvel fevzü (2108)
Ve a’tednâ lehâ rizkan kerimâ (1147)

*İlim ve teknolojide inkişafa nail olmak için;

Yüallimühümül kitâbe vel hikmete (1154)
Kale innemel ılmü ındellah (584)
Fil erdı âyâtün lil mûkınîn (1850)
Ve fi enfisüküm e fe lâ tüpsırûn (1207)
Kuraklık ve kıtlıktan halas olmak için;
Ellezi enzele mines semâi mââ (1094)

*Her işte Cenab-ı Hakk’ın yardımın istemek için;

İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn (836)
Allâhü bin nâsi le raüfün rahiym (785)
Nı’mel mevla ve nı’men nasıyr (824)
Mâ kâne lehüm minallahi min vâk (540)
Ve kâne zâlike alellahi yesîrâ (1284)
Se yec’alüllahü ba’de usrin yusrâ (916)
Asâ rabbünâ en yübdilenâ hayrâ (1352)

*İstikamet sahibi, kararlı ve isabetli görüş sahibi olmak için;

İhdinas surâtal müstakıym (1073)
Sırâtellezine en’amte aleyhim (1087)
Men yehdillahü fe hüvel mühtedi (756)
Allahü yectebî ileyhi men yeşâ (936)
Ellezî feteranî fe innehû se yehdîn (1365)

*Düşmanlarına karşı galip gelmek için;

İnnellâhe alâ nasrihim le kadîr.(856)
Hasbünâllahü ve ni’mel vekil (450)
İnne hızbellâhi hümül ğâlibûn (1299)
İnnellâhe kaviyyün şedîdül ıkâb (755)
Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûn (1585)
Anetil vücûhü lil hayyil kayyûm (836)
Necinî minel kavmiz zalimîn (1442)
Kâle rabbinsurnî alel kavm (1051)

*Düşmanların kötülüklerini kendilerine döndürmek için;

Fe erselnâ aleyhümüt tûfan (754)
Ve innallâhe muhzil kâfirin (1172)
Ve ye’tihil mevtü min küllü mekân (1160)
Ve ğadibellâhü aleyhim ve leanehüm (2230)
İnnâ erselnâ ileyhim hâsibâ (552)
Yürselü aleykümâ şüvâzün min nâr (2019)
Eheznâhüm ahze azîzün muktedir (3536)
E lem yec’al keydehüm fî tadlîl (1623)
Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb (1432)

*Her işinde Allah’ın yardımını temin etmek için;

Tevekkel alel azîzir rahiym (980)

2 YORUMLAR

  1. Hocam selam es selame.
    19 hacet duasında ben yurt dışına bir iş başvuracağım ama vize başvurumun red edilme durumu olabilir.Hocam bu işimin karşı tarafta kabul olması ve yolumun bu anlamda açılması için bu yukarıdaki dualardan hangisini okumalıyım?Tavsiyenize rabbimin izniyle ihtiyacım var.

CEVAP VER