Dua’nın Mutlak Kabul Şartları

0
2679

Dua’nın Mutlak Kabul Şartları

Azizim: ”Marifetullah’ta duanın kesin kabulü için beş şart bir araya gelmesi gerekiyor  Bu beş şart zat, sıfat, esma, evkat ve efal olarak isimlendirilir.

1. Zat; kişinin yani okuyanın kendisini ve cenabı hakkı temsildir. Bir tecellinin değişmesi için Zatın ‘’Ol ‘’emrini vermesi gerekir. İstemek, bunu söz ile dillendirmek. Allah teala bir şeye ol diyeceğinde kullarının iradesini kullanır… Yaratılmış her şey,var bilinenler ve henüz zahire çıkmadığı için yok sanılanların tamamı O’nun kullarıdır.

2. Sıfat; görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, maddi, manevi yani enerjik veya nur âlemde her ne varsa cümlesi allah tealanın sıfatıdır. Kişi bazından bakıldığında kendi nefsi dâhil yakın çevresi, hısım akrabası ve bulunduğu toplum sıfatıdır. Zatın ol emrine itaat edecek, olmasını istediği şeyi olduracak, var edip yeni bir şekle, biçime dönüşmeyi kabul edecek olan maddi ve manevi her şeydir.

3. Esma; İsimler, Allah tealanın 99 esması, kelam, cümle isimler, Ol-Öl emrini veren sözlerin, kelamın tamamıdır.

4. Evkat; vakit demektir. bölünmüş zamandır. zamanın belirli bir bölümüdür,İş yaparken zamanlamadır…namaz vakitleri gibi..O her an bir şendedir cümlesinin içinde her zaman bir farklı karakter taşır demek de vardır..karanlık-aydınlık farkı kadar fark yaratan zaman dilimlerine evkat denir.Şu anda apaydın olan bir ortam az sonra ilk karaktere tamamen kapanarak kapkaranlık yani bam başka bir ortama dönüşür..rahmet meleklerinin yerini zahmet melekleri alır. eşref saati eşşek saati diye özetlemiş atalarımız bu değişimleri.Evren yaratıldığında zaman da dördüncü boyut olarak yaratılmış, âlemlere bir ömür tayin edilmiştir. Bütüne / küll’e yüklenen bu ömür elbette cüzlerin de tamamını hüküm altına alır. Evkatlar yedi adettir.Üçü cemal üçü celal bir kemaldir. Kemal olan makamı mahmud Zühre şerefidir.gezegen adları ile isimlendirilmişlerdir.Celmal olanlar müşteri,şems ve kamer dir.celal olanlar ise zuhal merih ve utarit olarak adlandırılır.

5. Efal; Fiildir. Harekettir.(namaz)

Bir dua yapılırken zat ve zatın emrini kabul etmeye hazır sıfat, seçimsiz olarak her zaman otomatik olarak vardır. Yani meleki âlem ve beşeri âlem emirlere amade beklemektedir. Kişiye düşen diğer şartları rızaullaha uygun / denk düşürmektir. Yani doğru emri, doru zamanda ve doğru hareketler ile yapmaktır.

İşte marifetullah bu beş şartı bilerek amaca uygun şekilde denk düşürmektir. Şifre çevirir gibi, doğru işlem, doğru zamanlama ilmi ledün marifetullahta ilahi hazine dairesinin kasasını açar, maksat hâsıl olur… Bu beş ilime sahip nuru tevhide ulaşmış, yani sıfatullah nurlarına gark olarak sıfatullaha zat olmuş kişi eğer efendimizin mührünü yani icra yetkisini de almışsa, kendisi zamanın zatıdır. İmam-ı ez zaman-gavsı azam-ümmül vakit gibi isimlendirilen zat olmuştur.İmamet hz ademle başlamıştır…kıyamete kadar da devam edecektir.

Zamanın imamı ömrü boyunca ister cemali ister celali hangi sözü söyler hangi efali yaparsa sıfatullah o emri itirazsız kabullenir ve zahire zuhur ettirir. Melekler emre amade kullardır…Dünya o zatın meşrebine, boyasına bürünür. Sevdikleri sevilir moda olur, sevmediği herşey geri plana çekilir,gözden düşer aut olur.

Bu tevhid işi islam dünyasında yani cemalde üç renk nur ile olur…Seyrek olarak dördüncü ve beşinci renkler de yaşanmış.. Müslümanlar için konuştuğumuz unutulmamalı.

Beyaz nur ile tevhit olanlar cemalde, kırmızı nur ile tevhit olanlar celalde, Yeşil nur ile tevhit olanlar kemalde hizmet ederler. Sarı nur ve mavi nur ile tevhit olan zatlar da gelmiştir..Sarı nura örnek Hz Ömer ra. Mavi nura örnek ise Hz Ali ra’dır. Mavi celalidir. Utarit şerefinin nurudur. Sıfatı celal  karşısına Muaviye belasını çıkarmış, sonunda şehit olmuş, iktidar celala geçmiştir. Adetullah’ın tevhit sırrının sırasıyla takdir edildiğini tarihin hikmetullah gözü ile incelenmesinden anlaşılabilir.

Efendimiz hilafet 30 yıldır, buyurmuşlar… Yani her zat evliyası ortalama otuz yıl hüküm sürer demek istemiştir. Genellikle tevhide ulaşmak insan ömrünün kırk yılını almaktadır. Otuz yıl hizmet, ortalama ömre denk düşmektedir. Otuz yıldan fazla hizmet edenler olduğu gibi, hizmet sırasında yanlış bir efal ile kazaen ahirete intikal edenler de vardır, olasıdır. Bir zat vakitsiz gider, yenisi, ikinci üçüncü imamlar tevhide o an için hazır değil iseler, gecikme yılları fetret devri olarak tarihte yerini alır.

Otuz yıl cemalde giden dünya seyri, ardından celalde tevhit olan bir zatın dönemini yaşar ki terbiye mertebesidir. Savaşlar ve kargaşalar yaşanır… Cemali dönemi suistimal eden sıfatlar vardır, günahlar işlenmiştir, ceza zamanı gelip çatmıştır. O zatın vefatının ardından ulu divana çağrılan zat yeşil nur ile tevhit olur ki iki sıfatı bir ortak paydada buluşturur. Dengeli daha adil bir dönem yaşanır. Bu arada genellikle on yıl kadar bir dönem fetret dönemi olarak yaşanır. Bazı kaynaklara göre tam döngü yüz sekiz yılda tamamlanır. 36×3 = 108 yıl eder.Yani her görevli zat ortalama 36 görev yapar demektir…erken vefatlarda yenisi meseleyi anlayıncaya,irşad edilinceye kadar geçen zaman fetret devridir.

Her asırda bir müceddid gelir ifadesi,kemalde gelecek,dengeyi sağlayacak zata işaret olarak buyrulmuştur. Bozulan dini-ahlakı-yasal çerçeveyi umumiyetle islamın evrensel kaidelerine oturtmaya çalışır. Bu çağlar içinde gelen zat evliyalarının karakterine, meşrebine, kültür seviyesine, merhametine, ilimdeki maharetine, çalışkanlığına ve daha birçok şarta bağlı olarak, insanlığın kazanımları, çağların getirdikleri de etken olarak devrini yaşatır. Öyleyse hiç bir devir bir başka devrin bir benzeri şeklinde yaşanamaz. O her an bir şendedir hükmü hakikat olur.

Allah tealanın cemalde evliyaları olduğu gibi celalde de hüküm sahibi velileri vardır. Çünkü özellikle semavi dinlerin müminlerinden ileri derecede ibadet ve zikir yapanları celal sıfatları ile tevhide ulaşırlar. Genellikle mavi ve siyah nur ile koyu lacivert nur, kavuniçi nur ile tevhide ulaşırlar. Siyah ve kahverengi nurlarla cenabı hakka ulaşanlar miraçlarından geri dönemezler. Tevhit halinde ruhalarını teslim ederler. Bu bilginin devamını inşaallah gelecekte yazmaya, bu duanın kabul ediliş şartlarını irdelemeye devam ederiz…

Selam es Selame  Hacı Ali BAYRAM

CEVAP VER