Kuran’ı Kerimde Cinler

4
2018

Kuran’ı Kerimde Cinler

Bu video’da bir babanın evde bıraktığı kızının sürekli korkmuş olması sebebi ile evine kamera yerleştirmesi sonucu tespit ettikleri. Bu zamanda her video teknik anlamda teyide muhtaç olsa da biz cinlerin neler yapabileceği konusunda Yüce kitabımız Kuran’ı Kerim ne diyor okuyup öğrenebiliriz. Cinler ile alakalı ayetler videonun altında verilmiştir. Takdir siz takipçilerimizin.

 

En’âm Sûresinin 100 . Ayetinde
Bir de cinleri Allah’a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır,
yücedir.

En’âm Sûresinin 112 . Ayetinde
İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu
yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.

En’âm Sûresinin 128 . Ayetinde
Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız.” Onların insanlardan olan dostları,
“Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık” diyecekler. Allah da diyecek ki: “Allah’ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde
ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir.” Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

En’âm Sûresinin 130 . Ayetinde
(O gün Allah şöyle diyecektir “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler
gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

A’râf Sûresinin 38 . Ayetinde
Allah şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin.” Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder.
Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı
ver” derler. Allah der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.”

A’râf Sûresinin 179 . Ayetinde
Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını
cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.26

Hûd Sûresinin 118-119 . Ayetinde
Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları
bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.10

Hicr Sûresinin 27 . Ayetinde
Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.

İsrâ Sûresinin 88 . Ayetinde
De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.”

Kehf Sûresinin 50 . Ayetinde
Hani biz meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni
bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!

Neml Sûresinin 17 . Ayetinde
Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.

Neml Sûresinin 39 . Ayetinde
Cinlerden bir ifrit4,”Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç yetirecek güvenilir biriyim” dedi.

Secde Sûresinin 13 . Ayetinde
Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.3

Sebe’ Sûresinin 12 . Ayetinde
Süleyman’ın emrine de, sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle
onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız.

Sebe’ Sûresinin 13 . Ayetinde
Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek
azdır.

Sebe’ Sûresinin 14 . Ayetinde
Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki,
eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.

Sebe’ Sûresinin 41 . Ayetinde
(Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.”

37 – SÂFFÂT SÛRESİ
Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. Sûrede
başlıca, meleklerden, cinlerden kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût ve Yûnus peygamberin kıssalarına
yer verilmektedir.

Sâffât Sûresinin 158 . Ayetinde
Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah’ın huzuruna getirileceklerini bilirler.

Fussilet Sûresinin 25 . Ayetinde
Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin
ve insan toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.

Fussilet Sûresinin 29 . Ayetinde
(Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan
olsunlar.”

Ahkâf Sûresinin 18 . Ayetinde
İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana
uğrayanlardır.

Ahkâf Sûresinin 29 . Ayetinde
Hani Kur’an’ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun huzuruna gelince3 birbirlerine, “Susun!” dediler. Kur’an’ın okunması bitince de
uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

Zâriyât Sûresinin 56 . Ayetinde
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Rahmân Sûresinin 15 . Ayetinde
“Cin” i de yalın bir ateşten yarattı.

Rahmân Sûresinin 31 . Ayetinde
Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!

Rahmân Sûresinin 33 . Ayetinde
Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

Rahmân Sûresinin 39 . Ayetinde
İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

Rahmân Sûresinin 56 . Ayetinde
Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

Rahmân Sûresinin 74 . Ayetinde
Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

72 – CİN SÛRESİ
Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin sûresi” adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldükten sonra
dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir

Cin Sûresinin 1,2 . Ayetinde
(Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik
de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.”

Cin Sûresinin 5 . Ayetinde
“Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”

Cin Sûresinin 6 . Ayetinde
“Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.”

Cin Sûresinin 19 . Ayetinde
“Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.”

Nâs(*) Sûresinin 1,2,3,4,5,6 . Ayetinde
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”
alıntı

4 YORUMLAR

  1. Selamun aleykum sitenizi seyırme meselesini ararken buldurdu Allah cc videoyu izleyince çok şaşırdım koruyan Rabbime hamd olsun çocukluğumda bebek oyuncağım yok diye üzülüyordum meğer putlardan yapılan bebeklermıs onlar Allah muhafaza… benim anlamadığım anlatamadığım bazı durumlar soz konusu mesela orda kağıtlar rüzgar olmadan oynuyor ya ama eskiden böyle birşey yoktu şimdi neden bu kadar ileri gidecek kadar güçleri var başka bir sorum da Ahir zamandayız doğru ılen yanlışın anlasılmasında zorlanılan sünnet ıtıkatı üzerinde durmakta zorlanılan bir zamandayız bu zamanda neler yapabiliriz mesela ıstemesekte her yerde bir haram söz konusu tvler telefonlar afişler bunlardan korunmak için odamıza cekılsek deli diyorlar cekılmezsek dusuncelerımıze deli diyorlar tabiri caizse yaban ördeği gibi dolanıp duruyoruz bir cemaate gırcek olduk çok ağır geldi başka bir cemaatten oldugunu söyleyen bir bayan bana öyle birşey söyledi ki iki yıldır o şoku üzerimden atamadım öğrendiklerimde gitti ıhlasımda azaldı insanlara sevgımde güvensizlik had safhaya ulastı çok Şekur bu süre zarfında Rabbime olan güvenim azalmadı lakin zikir cekemez oldum çekebilmek için nereye gıdım bilmiyorum hevâ hevesıme kapılmaktan saygısızlık tan gittiğim yerin yanlış bir yer olmasından korkuyorum üçüncü bir meselede öğrendiklerimi unutmaya basladım eğer ohrendıklerınızj aktarırsanız o bilgi size kefaret olur lakin aktaracak kimsem yok aktarırkende yapılan saygısızlık hadsizliklere katlanamıyorum hal böyle iken daha kötü oldum Şekur ki tevbe edecek bir gün daha nasip oldu lakin bu haller sorular durumlar bizi çok üzüyor Kımseyede güvenemiyorum ne yapmalıyım

  2. Birde bu hoca dediğimiz kimselerde farkettıgım bazı durumlar oldu düşüncelerimizi okuyabiliyorlar ve bunu bildiklerinden o dusunce ve kusurumuzu sohbet esnasında söylüyorlar lakin kendi istekleri ise çok ağır geliyor ve sözlerinin içten samimi olmadığını zorlama öğretme yapmalarının aşırıya kaçtığını düşünüyorum bu nacizane fikrim lakin bu aşırılık israf vebılıncsızlıkle yalan da katılarak faize bulasılarak en fakir kesimlere kadar ulaştı sanki buna durda dıyemıyoruz Allahım açık gizli isyandan korusun Rabbim hikmet sahibidir vardır bi nedeni lakin bu şartlarda doğru yol üzerinde kalmak için ve imanlı ihlaslı yaşayabilmek için ne yapabılrız nasıl kolaylaşır selam dua ılen Alllahım razı olsun

CEVAP VER