Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar

0
820

Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar

Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar

İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler.

a) Mümin
Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp,
kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Müminler âhirette cennete girecekler,
orada pek çok nimetlere kavuşacaklardır. Günahkâr müminler, suçları
ölçüsünde âhirette cezalandırılsalar da sonunda cennete konulacaklardır. Müminlerin
ebedî cennetlik olacağına dair Kur’an’da pek çok âyet vardır.
b) Kâfir
İslâm dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamber’in yüce
Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevâtür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan
esaslardan (zarûrât-ı dîniyye) bir veya birkaçını yahut da tamamını inkâr
eden kimseye kâfir denir. Meselâ namazın farz, şarabın haram oluşunu inkâr
eden, meleklerin ve cinlerin varlığını kabul etmeyen kimse kâfirdir.
Kâfir sözlükte “örten” anlamına gelmektedir. Gerçek ve doğru inancı
örttüğü, yanlış şeylere inandığı için böyle kimselere kâfir denmiştir. Bir insan
kâfir olarak ölürse ebedî cehennemde kalacaktır. Bu konudaki âyetlerden
birinde şöyle buyurulmuştur: “(Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak
ölmüş olanlara gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti
onların üstünedir. Onlar ebediyen o lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları
hafifletilir, ne de onların yüzlerine bakılır” (el-Bakara 2/161-162).
c) Münafık
Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun, Allah’tan
getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, müslümanlar gibi yaşadıkları
halde, kalpten inanmayan kimselere münafık denir. Münafıkların içi başka
dışı başkadır. Sözü özüne uygun değildir. Bir âyette şöyle buyurulur: “İnsanlardan
bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve âhiret gününe
inandık’ derler” (el-Bakara 2/8). Münafıkların gerçekte kâfir oldukları bir
başka âyette şöyle ifade edilir: “Onların Allah yolundan sapmalarının sebebi,
önce iman edip sonra inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir.
Artık onlar hiç anlamazlar” (el-Münâfikun 63/3).
Münafıklar İslâm toplumu için açık kâfirden daha tehlikelidirler. Çünkü
onlar dıştan müslümanmış gibi gözüktüklerinden tanınmaları mümkün değildir;
içten içe müslüman toplumun huzur ve düzenini bozar, kuzu postuna
bürünerek dikkatsiz ve bilgisiz müslümanları yanlış yönlere sürüklerler.
Peygamberimiz vahiyle kimlerin münafık olduğunu bilir, bu sebeple de onlara
önemli görevler vermezdi. Hz. Peygamber’den sonra insanlar için böyle
bir bilgi kaynağı (vahiy) söz konusu olmadığından ve müslüman olduğunu
söyleyenlerin iç dünyasını araştırmak da doğru olmadığından münafık,
dünyada müslüman gibi işlem görür. Onun cezası âhirete kalmıştır. Bir
âyette açıklandığı üzere cehennemin en alt tabakasında münafıklar bulunur:
“Şüphe yok ki münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar (derk-i esfel).
Artık onlara asla bir yardımcı da bulamazsın” (en-Nisâ 4/145).

CEVAP VER